SmarteState - Skup nieruchomości w Warszawie
Erazma Ciołka 8/39, Warszawa
od pon - pt od 9:00 do 18:00

0-9

I dział księgi wieczystej – w tym dziale znajdują się szczegółowe dane o położeniu nieruchomości (adresie administracyjnym), jej powierzchni. Dane te pochodzą z dokumentu jakim jest wypis i wyrys z rejestru gruntów. 

II dział księgi wieczystej – jest to dział, w którym dokonuje się wpisów ujawniających właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego, jak również uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

III dział księgi wieczystej – trzecia część księgi przeznaczona jest do wpisów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych, ograniczeń w rozporządzaniu lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości oraz wpisów związanych z innymi prawami i roszczeniami. 

IV dział księgi wieczystej – w tym dziale księgi wieczystej możemy sprawdzić, czy dana nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i ewentualnie uchronić się przed jej zakupem. 

A

Akt notarialny – Akt notarialny jest szczególną formą dokonania czynności prawnej. Niektóre czynności prawne np. sprzedaż czy darowizna nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, muszą być dokonane właśnie w formie aktu notarialnego. Po podpisaniu aktu notarialnego jego oryginał zawsze zostaje kancelarii notarialnej. Jest tam przechowywany przez 5 lat, a potem trafia do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Akt notarialny ma większą ważność. Oznacza to, że jeśli jedna ze stron transakcji się z niej nie wywiąże, to może być przez drugą pociągnięta do odpowiedzialności przed sądem. 

Analiza sytuacji finansowej – jest to zbiór informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp. Analiza finansowa, jako odzwierciedlenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jest jednym z podstawowych narzędzi optymalizowania wyników. Ze względu na czas przeprowadzania analizy wyróżnia się następujące rodzaje analizy finansowej: analiza wstępna, analiza bieżąca, analiza następcza. 

Apartament – jest to przestronne mieszkanie o podwyższonym standardzie, może również mieścić się w hotelu, ale wtedy do dyspozycji gościa muszą być co najmniej dwa osobne pomieszczenia. Aby mieszkanie mogło być nazwane apartamentem musi: mieć więcej niż 100 m kw. i posiadać co najmniej trzy pokoje, odpowiedni rozkład, wysoki standard wykończenia, dodatki, które wpływają na komfortowe użytkowanie, musi znajdować się albo w spokojnej dzielnicy albo w centrum miasta. 

Blok mieszkalny – wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny o powtarzalnych segmentach, wyróżniający się prostą formą. 

C

Cesja wierzytelności – jeden ze sposobów zabezpieczenia zwrotu określonej wysokości środków finansowych, polegający na przekazaniu należności kredytobiorcy przez osobę trzecią na rzecz danego banku. Cesja wierzytelności ma zastosowanie, gdy dotychczasowy wierzyciel nie chce dłużej starać się o spłacenie długu. W przypadku przedsiębiorców można wymienić o wiele więcej zastosowań cesji – decydują się na nie organizacje, które nie chcą samodzielnie starać się o odzyskanie długów i wolą przekazać to zadanie firmom windykacyjnym. 

Chwilówka – to pożyczka pieniężna, która jest rodzajem pożyczki krótkoterminowej. Szybka chwilówka charakteryzuje się krótkim czasem analizowania wniosku. Pożyczki online są obecnie oferowane w różnej formie, najczęściej jako: pożyczki chwilówki o krótkim, 30 dniowym terminie spłaty, pożyczki chwilówki o dłuższym, 45-60 dniowym terminie spłaty, pożyczki chwilówki spłacane w systemie ratalnym. Aby otrzymać chwilówkę należy: mieć odpowiedni wiek, czyli być osobą pełnoletnią, należy mieć obywatelstwo polskie, dysponować ważnym dowodem osobistym, posiadać indywidualny rachunek rozliczeniowo – oszczędnościowy w wybranym banku. 

D

Dom jednorodzinny – dom jednorodzinny jest podstawowym typem obiektów mieszkalnych przeznaczonych do użytku dla jednej rodziny. Zabudowa jednorodzinna może mieć różny charakter, w zależności od tego, w jakim miejscu powstaje taki dom. Najpopularniejszym i najczęściej wybieranym rodzajem domu jednorodzinnego jest obiekt jednorodzinny wolnostojący.  

Dom wielorodzinny – w domu wielorodzinnym muszą być wydzielone więcej niż 2 lokale mieszkalne. 

Działka budowalna – zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe korzystanie z budynków i urządzeń znajdujących się na działce. Jest to działka przeznaczona pod zabudowę różnego rodzaju m.in. pod domy jednorodzinne, osiedla bloków, użytek publiczny, obiekty handlowe. 

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania – tzw. MPZP jest aktem prawnym, w którym ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposób zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. MPZP umożliwia inwestorowi otrzymanie pozytywnej decyzji i pozwolenia na budowę. Najważniejsze kwestie, które reguluje plan zagospodarowania przestrzennego: przeznaczenie gruntów, na przykład tylko pod zabudowę jednorodzinną czy też na potrzeby działalności przemysłowej, usługowej itp. – to determinuje nasze przyszłe sąsiedztwo, minimalną wielkość działki budowlanej, ile kondygnacji i jaką wysokość mogą mieć budynki, jaka ma być szerokość elewacji frontowej; jak ma być rozwiązany problem mediów, np. zaopatrzenia w wodę (wodociąg czy studnia), kanalizacji itd., jak duża jej część może zostać zabudowana, czy budynki muszą być wolno stojące czy dopuszcza się także zabudowę bliźniaczą lub szeregową. 

Działka rolna – zwana inaczej nieruchomością rolną może być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Rolnik posiadający gospodarstwo rolne ma prawo wybudować na tych gruntach budynek mieszkalny pod warunkiem, że jest to zabudowa zagrodowa tzn. budynek mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi. 

Działka rolna z warunkami zabudowy – jest to działka, na jakiej można postawić nieruchomości związane z prowadzeniem działalności rolnej oraz dom w jakim będzie mieszkał właściciel gospodarstwa rolnego. Przyszły nabywca działki rolnej nie musi być rolnikiem, jeśli nabywa działkę mniejszą niż 1 ha. Nabycie działki rolnej o powierzchni 1 ha lub większej wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Działka z pozwoleniem na budowę – jest to teren, którym można postawić budynek. Każdy zainteresowany działką może sprawdzić, czy zostało dla niej wydane pozwolenie na budowę lub czy został zgłoszony zamiar wykonania na niej robót budowlanych. Pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata. Oznacza to, że w tym terminie należy budowę rozpocząć, ale niekoniecznie zakończyć. 

E

Egzekucja komornicza – to ostateczność w postępowaniu o odzyskanie zaległych wierzytelności, czyli zajęcie przez komornika majątku dłużnika na poczet spłaty jego należności wobec wierzyciela. 

Firma pożyczkowa – firmy pożyczkowe zajmują się udzielaniem pożyczek, tj. udostępnianiem konkretnej kwoty pieniędzy do dyspozycji pożyczkobiorcy, przez konkretny czas na ustalonych i zaakceptowanych przez obie strony warunkach. 

G

Grunt nieuregulowany – o gruncie nieuregulowanym mówimy jeśli spółdzielnie mieszkaniowe nie posiadały prawa własności ani też prawa wieczystego użytkowania. 

Grunt uregulowany – to taki gdy właściciel mieszkania lub spółdzielnia mają do nich prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania. 

H

Hostel – hostele to obiekty noclegowe o bardzo atrakcyjnej cenie, ale oferujące dużo niższy standard pobytu niż tradycyjne hotele. Hostele oferują przede wszystkim pokoje wieloosobowe lub z podziałem na płeć. W związku z tym rezerwując nocleg w hostelu, najczęściej rezerwuje się miejsce w pokoju. 

Hotel – obiekt, w którym świadczone są odpłatnie usługi noclegowe. To obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi. Przy czym w większości muszą to być pokoje jedno- i dwuosobowe. Taki obiekt musi świadczyć szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. 

Hotel pracowniczy – obiekt mieszkalny o charakterze tymczasowego mieszkania dla grupy pracowników, utrzymywany przez macierzystą organizację: przedsiębiorstwo, szkołę wyższą, szpital, kuratorium, pocztę lub wojsko. przy dłuższych pobytach zwykle można negocjować cenę, więc koszt może ulec zmniejszeniu. Warto zaznaczyć, że standard oferowanych kwater może się różnić, a to oznacza, że za bardziej ekonomiczne pokoje można zapłacić mniej. 

K

Kamienica – duży, murowany budynek mieszkalny, murowany z cegły lub kamienia, przynajmniej jednopiętrowy. Kamienice były podstawą miejskiego budownictwa mieszkaniowego od średniowiecza po drugą połowę XX wieku. 

Komornik – urzędnik państwowy ściągający należność od dłużników na podstawie orzeczeń i pod kontrolą sądu. 

Kredyt gotówkowy – kredytem jest zawarcie umowy kredytowej, w ramach której bank zobowiązuje się przekazać kredytobiorcy środki. 

L

Lokator – lokatorem jest każdy najemca lokalu, czy też osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Jest to zatem każda osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu mieszkaniowego, który zajmuje. 

M

Mieszkanie – jest to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. 

Mieszkanie do generalnego remontu Warszawa – jest to mieszkanie, które wymaga odnowienia od podstaw. Generalny remont mieszkania rozpoczyna się od prac konstrukcyjnych, obejmujących między innymi likwidację ścian działowych i postawienie ich od nowa. Remont generalny to nie tylko pomalowanie ścian czy wymiana okien, ważna jest wymiana instalacji, sprawdzenie stanu tynków i okładzin ściennych. Generalny remont ma na celu przywrócenie mieszkaniu pierwotnej wartości technicznej i użytkowej. Zakup mieszkania do generalnego remontu w Warszawie wiąże się z większym nakładem gotówki. 

Mieszkanie lokatorskie – to takie, które daje prawo do mieszkania, ale nie jest prawem własności. Oznacza to, że właścicielem i zarządzającym mieszkaniem jest spółdzielnia. Osoby zamieszkujące mieszkanie lokatorskie nie mają do niego prawa własności. 

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – to mieszkanie z ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowane przez Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe pod względem przeprowadzenia sprzedaży nie różni się znacząco od lokalu własnościowego. Różnica polega najczęściej na braku założonej księgi wieczystej w przypadku mieszkania spółdzielczego, co jest utrudnieniem podczas starania się o kredyt mieszkaniowy. 

N

Notariusz – notariusz jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego, dokonującą czynności, którym strony chcą, bądź są obowiązane nadać formę aktu notarialnego lub inną formę wymagającą uczestnictwa notariusza. Osoba upoważniona do uwierzytelniania dokumentów prawnych, przeprowadzania zaprzysiężeń i poświadczania autentyczności podpisu. 

O

Określenie wartości nieruchomości – określenie najbardziej prawdopodobnej ceny możliwej do uzyskania na rynku, przy założeniu, że strony transakcji są od siebie niezależne, i upłynął odpowiedni czas do wyeksponowania nieruchomości. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich. 

P

Pożyczka pod zabezpieczenie z przywłaszczeniem – polega na przeniesieniu prawa własności określonej rzeczy z pożyczkobiorcy na pożyczkodawcę. 

Przywłaszczenie – bezprawne zabranie cudzego mienia. Sprawca, który przywłaszcza sobie rzecz, postępuje z nią tak, jakby był jej właścicielem. 

R

Remont – wszystkie prace budowlane, które mają na celu odtworzenie stanu pierwotnego w danym obiekcie. Doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności. 

S

Sąd wieczystoksięgowy – zajmuje się wnioskami o wpisy do ksiąg wieczystych. Informację o wpisie otrzymuje wnioskodawca oraz właściciel nieruchomości. 

Skup domów za gotówkę – domy sprzedają się dłużej niż mieszkania dlatego w momencie gdy zależy nam na szybkiej sprzedaży warto zgłosić się do firmy skupującej domy. Firmy zajmujące się skupem domów posiadają doświadczenie w tym zakresie. 

Skup mieszkań za gotówkę – to dobry pomysł dla ludzi, którzy potrzebują szybkiego przypływu gotówki, szykuje się wyjazd za granicę i nie ma czasu na szukanie nabywcy, dla tych, którzy wiedzą, że ciężko będzie im sprzedać mieszkanie z powodu złej lokalizacji lub z powodu złego stanu technicznego mieszkania ewentualnie z powodu obciążenia mieszkania hipoteką. Proces skupu mieszkań za gotówkę jest bardzo szybki. Wystarczy zgłosić się do odpowiedniej firmy drogą telefoniczną bądź mailową, trzeba omówić podstawowe zagadnienia związane z usługą, oraz wypełnić wniosek on-line. Kolejnym krokiem jest wycena mienia oraz zawarcie umowy wstępnej, a następnie u notariusza podpisanie umowy właściwej. Po podpisaniu umowy firma skupująca mieszkanie przelewa gotówkę na podane przez klienta konto. 

Skup mieszkań za gotówkę Warszawa – to dobry pomysł dla ludzi, którzy potrzebują szybkiego przypływu gotówki, szykuje się wyjazd za granicę i nie ma czasu na szukanie nabywcy, dla tych, którzy wiedzą, że ciężko będzie im sprzedać mieszkanie z powodu złej lokalizacji lub z powodu złego stanu technicznego mieszkania ewentualnie z powodu obciążenia mieszkania hipoteką. Mieszkania w Warszawie mają dużo wyższą cenę niż w mniejszych miastach dlatego jeśli zależy nam na szybkim przypływie gotówki warto zgłosić się do firmy skupującej mieszkania za gotówkę. 

Skup nieruchomości cała Polska – w Polsce skup nieruchomości jest coraz popularniejszy. Firmy skupują nieruchomości pomimo ich wad typu zła lokalizacja, zadłużenie, komornik itp. Ważną informacją jest to, że to skup ustala cenę nieruchomości. Zaletą jest to, że firmy skupujące nieruchomości oferują bezpłatną pomoc oraz obsługę prawną. 

Skup nieruchomości z lokatorami – nieruchomość z lokatorami może dotyczyć np. osoby, która odziedziczyła budynek z mieszkaniami na wynajem. W momencie dziedziczenia budynku z lokatorami, chcą uniknąć administrowania takim budynkiem może zgłosić się do skupu nieruchomości. Firmy skupujące mieszkania z lokatorami działają na terenie całej Polski i są idealnym rozwiązanie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. 

Skup nieruchomości za gotówkę – jest to jedna z możliwości w momencie gdy potrzebujemy szybkiego uzyskania pieniędzy. Firmy zajmujące się skupem przyjmują lokale i mieszkania, nawet te z problemami prawnymi i technicznymi. 

Skup udziałów nieruchomości – najczęściej zbycie udziałów dokonywane jest poprzez umowę sprzedaży. Umowa zbycia udziałów musi być zawarta w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez notariusza. 

Skup udziałów w spadku – jest to dobry pomysł w szczególności gdy spadek związany jest z problemami prawnymi lub nieporozumieniami rodzinnymi. Firma dokonuje wyceny udziałów w spadku niezwłocznie po uzyskaniu potrzebnych informacji od spadkobiercy, oferuje darmową obsługę prawną. 

Spadek – pociąga za sobą prawa oraz obowiązki majątkowe, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na najbliższe spokrewnione z nim osoby. Przedmiotem spadku są zazwyczaj nieruchomości i ruchomości, aktywa, obligacje, lokaty, a także wszystkie prywatne rzeczy spadkodawcy. 

Spirala kredytowa – to zjawisko popadania w coraz większe długi, bez możliwości regularnej spłaty zobowiązań. O spirali kredytowej możemy mówić wtedy, gdy na spłatę aktualnego zobowiązania potrzebujesz zaciągnąć kolejną pożyczkę. Drugiego zobowiązania również jednak nie jesteś w stanie uregulować z własnych środków, dlatego ponownie sięgasz po pieniądze od pożyczkodawcy. 

Smart estate – jest to jedna z wielu firm zajmujących się skupem nieruchomości w Warszawie i okolicach. Firma obsługuje klientów prywatnych i biznesowych, zapewniając profesjonalną obsługę oraz uproszczone procedury. 

Smart nieruchomości – jest to kompleksowe pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Smart nieruchomości zapewnia profesjonalną pomoc na każdym etapie procesu prowadzącego do finalizacji transakcji oraz i skuteczną obsługę. 

Syndyk – jest to organ, który powołuje się w razie postępowania upadłości. Syndykiem może zostać osoba, która uzyskała licencję. Syndyk ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. 

T

Tymczasowy obiekt budowlany – jest to obiekt, który użytkuje się czasowo. Dany obiekt przystosowuje się do przeniesienia lub do rozbiórki. Gdy spełni już swoją funkcję likwiduje się go. 

U

Umowa dożywocia – dożywotnie utrzymanie lub inne określone świadczenia w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości. Umowa dożywocia przy przekazywaniu nieruchomości pozwala na uniknięcie konieczności płacenia podatku od spadków i darowizn. 

Umowa notarialna – jest to umowa cywilnoprawna, która jest spisywana w obecności notariusza łącznie z jego podpisem. Niejako zyskujemy świadka naszej umowy, którą mogą być służebność gruntowa, dział spadku, darowizna, umowa dożywocia. 

Upadłość konsumencka – jest to strata majątku przez osobę prywatną, która nie ma możliwości spłaty swoich długów. Upadłość taką możemy ogłosić składając wniosek do sądu, który to sąd poprzez syndyka oszacuje wartość majątku. Spłata zadłużenia nastąpi poprzez oddanie wierzycielowi, umorzenie długu lub opracowaniu planu spłaty zadłużenia. 

Użytkowanie wieczyste – prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej polegające na oddaniu w użytkowanie nieruchomości na czas określony jako 99 lat. 

W

Wierzytelność – to prawo wierzyciela do domagania się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia, składające się z jednego lub wielu roszczeń bądź praw kształtujących. 

Własność – władanie posiadanym majątkiem, rozporządzanie nim z wyłączeniem innych osób. 

Współlokator – to inaczej współmieszkaniec. Jest to osoba, która mieszka z inną osobą w jednym domu, mieszkaniu lub pokoju i nie jest członkiem rodziny. 

Wynajem mieszkania – oddanie w użytkowanie mieszkania na czas określony lub nieokreślony w zamian za opłacenie czynszu płaconego przez najemcę. 

Z

Zrównoważone budownictwo – inaczej budownictwo ekologiczne, które ma na celu zapewnić komfort i ochronę zdrowia mieszkańców oraz jest przyjazne dla środowiska naturalnego. 

 Ż

Żyrant – gwarant lub poręczyciel, który występuje w roli podmiotu zabezpieczającego spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej innej osobie. Są to wszystkie osoby odpowiedzialne finansowo przed pożyczkodawcą w razie braku spłaty zaległości przez pożyczkobiorcę. 

 

Lat doświadczenia

Zakończonych transakcji

Zadowolonych klientów